Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť – reflexia aktuálnej kurikulárnej reformy

Diskusia
Banská Bystrica
-

diskusia o vyučovaní dejepisu s členmi Ústrednej predmetovej komisie pri Štátnom pedagogickom ústave pre vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť 


Moderuje: Alžbeta Snieżko (Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
Hostia: Viliam Kratochvíl – história, Peter Likavský – geografia, Juraj Šuch – občianska výchova, Tibor Reimer – náboženská výchova

 

Partneri: 
Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, B. Bystrica
Štátna vedecká knižnica, B. Bystrica
Katedra histórie FF UMB, B. Bystrica
Historický ústav SAV, Bratislava
Veľvyslanectvo Poľskej republiky na Slovensku
Banskobystrický samosprávny kraj

Vstupenky

Odporúčané akcie